วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 มีการประมูลป้ายทะเบียนหมวด 4กข / 4กค
ข้ามไปยังทูลบาร์